Бюлетин на Областен информационен център Стара Загора

Областен информационен център Стара Загора е изграден по договор № BG161PO002-3.3.02-00010-C0001., финансиран от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Бюлетинът се издава в хартиен и електронен вариант и е постоянен източник на полезна информация, свързана с политиката на сближаване на Европейския съюз, конкретни възможности за финансиране на проекти за местно и регионално развитие, развитие на бизнеса, успешни практики и актуални новини. Всички издания на бюлетина на Областен информационен център, Стара Загора можете да намерите в сайта на структурните фондове на ЕС.